Home

มติ กมอ.ที่สำคัญ


 1. การขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 2. การขยายเวลาการจัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ของสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 3. การอนุโลมผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
 4. แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
 5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
 6. แนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
 7. แจ้งการกำหนดหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
 8. แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 9. การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 10. แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแนวปฏิบัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานการอุดมศึกษา
 • มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 • มาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 • การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับหลักสูตร
  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

  Create your website with WordPress.com
  เริ่มได้